۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 1- اولین جلسه کمیته اخلاق مورخ1396/9/11 در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

2- دومین جلسه کمیته اخلاق مورخ1397/1/20 در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.