۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

نشانی: جیرفت - میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی(میدان شاهد)  - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دانشکده پرستاری و مامایی

 

شماره تماس

 

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

034-43316752

آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

034-43317623

اداره آموزش کل

034-43316719

دبیرخانه

034-43316490

واحد انفورماتیک

034-43316715

مرکز آموزش مجازی

034-43316719

سمعی و بصری

034-43316491

کتابخانه

034-43316720

شماره فکس

034-43316490

آدرس ایمیل

Nursing@jmu.ac.ir