۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

دکتر مطهره فرامرزپور

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک:M.faramazpour@jmu.ac.ir

Mfaramarzpor61@gmail.com

شرح وظایف معاون پژوهشی

  1. تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده، با توجه به خط ومشی پژوهشی دانشگاه
  2. تشکیل منظم شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر امور مرتبط با روند طرح های تحقیقاتی و اخذ کد اخلاق
  3. ارزشیابی عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی و گروه های دانشکده در بخش تولید علم
  4. هماهنگی جهت ایجاد ارتباط میان مولفان/مترجمان با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ مجوز برای تالیف و ترجمه کتب
  5. بررسی و پیگیری انجام فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده در راستای انجام فعالیتهای محوله
  6. مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هیات علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش
  7. تشویق انجام پژوهش های بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم
  8. بررسی و همکاری در برگزاری سمینارها،کنگره ها و کارگاه های پژوهش محور در زمینه های مختلف مرتبط با نیازهای دانشجویان و اعضاء هیات علمی 
  9. همکاری مستمر با واحدهای اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت اطلاع از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی
  10. تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی دانشکده و ارئه با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه