۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

طرح درس گروه پرستاری 

نام درس

استاد مربوطه

پرستاری بزرگسالان / سالمندان 2

آقای اسماعیل برخوری

ژنتیک و ایمنولوژی

دکتر رضا ملاعلی نژاد

پرستاری بزرگسالان / سالمندان 2

خانم سودابه احمدی

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

خانم سودابه احمدی

اخلاق حرفه ای

خانم فرشته دانشی

پرستاری بهداشت محیط

خانم نسیبه سالاری

پرستاری سلامت جامعه

خانم نسیبه سالاری

پرستاری مراقبتهای ویژه ccu

خانم فاطمه مشایخی

فرآیند آموزش به بیمار

دکتر راضیه السادات بهادر

پرستاری بزرگسالان / سالمندان 2

دکتر راضیه السادات بهادر

مراقبتهای جامع پرستاری در بخش ویژه

دکتر راضیه السادات بهادر

ایمنی شناسی پزشکی

دکتر محمدعلی حسنی زاده

پرستاری بهداشت روان

دکتر فوزیه رفعتی

پرستاری کودک سالم

دکتر مطهره فرامرزپور

میکروب شناسی

دکتر محسن کربلائی

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 2

آقای اسماعیل برخوری

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

آقای فرشید رفیعی

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان2

آقای فرشید رفیعی

کارآموزی مراقبتهای پرستاری در مشکلات شایع

آقای محسن عباسی

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 2

خانم سودابه احمدی

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

خانم سودابه احمدی

کارآموزی سلامت جامعه، فرد ، خانواده و محیط

خانم نسیبه سالاری

کارورزی سلامت جامعه، فرد ، خانواده و محیط

خانم نسیبه سالاری

کارآموزی در عرصه سلامت جامعه، فرد ، خانواده و محیط

خانم حمیده سعیدی

کارآموزی سلامت جامعه، فرد ، خانواده و محیط

خانم حمیده سعیدی

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزادان

خانم حمیده سعیدی

کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه

دکتر راضیه السادات بهادر

کارآموزی بهداشت مادر و کودک

دکتر مطهره فرامرزپور

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان 2

آقای محسن عباسی