۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

نام کلاس

آدرس لینک

پرستاری

vc.jmu.ac.ir/nurs1397

پرستاری

vc.jmu.ac.ir/nurs 1398

پرستاری

vc.jmu.ac.ir/nurs 1399

پرستاری

vc.jmu.ac.ir/nurs 1400

 

لینک کلاس های عمومی دانشگاه

نام لینک

آدرس

کلاس عمومی شماره 1

vc.jmu.ac.ir/general1

کلاس عمومی شماره2

vc.jmu.ac.ir/general2

کلاس عمومی شماره3

vc.jmu.ac.ir/general3