۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

نام  کلاس

آدرس لینک

مامایی

vc.jmu.ac.ir/mid1397

مامایی

vc.jmu.ac.ir/ mid1398

مامایی

vc.jmu.ac.ir/mid1399

مامایی

vc.jmu.ac.ir/mid1400

 

 

نام کلاس های عمومی دانشگاه

نام لینک

آدرس

کلاس عمومی شماره 1

vc.jmu.ac.ir/general1

کلاس عمومی شماره2

vc.jmu.ac.ir/general2

کلاس عمومی شماره3

vc.jmu.ac.ir/general3

 
 
 

راهنمایی استفاده از نرم افزار adobe connect