۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

نام و نام خانوادگی : سودابه احمدی دره سیما 

پست الکترونیک: Sudabeh.Ahmadi1122@gmail.com

cv

شرح وظایف:

- ابلاغ  برنامه های اجرایی و تکالیف اعضاء هیئت علمی اعم از آموزشی ،نظری – علمی 

پژوهشی ، راهنمایی دانشجو ، رعایت نظم و انضباط کاری و اعضای هیئت علمی گروه و

نظارت بر حسن اجرای آن

- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی

شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس

در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه

- تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار، ومصوبات و پیشنهادها و نظریات جمعی

 گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا

- ابلاغ  بخشنامه ها ، آیین نامه ها ومصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه

- پیشنهاد نیاز مالی گروه به رئیس دانشکده

- انجام دادن مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها ، نشریات و سایر ملزومات

  مورد نیازگروه به رئیس دانشکده