۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر


طرح درس گروه مامایی

نام درس

استاد مربوطه

بیماریهای کودکان

دکتر مطهره فرامرزپور

بهداشت 3

خانم اعظم امیریان

بارداری و زایمان 1

خانم مهین بلوچی

بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان

خانم مهین بلوچی

بهداشت 2

 

خانم ندا دستیار

بهداشت 3

خانم ندا دستیار

نوزادان

خانم ندا دستیار