۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

اعضای کارگروه پرستاری سالمندان

خانم دکتر فوزیه رفعتی

خانم دکتر مطهره فرامرزپور

خانم دکتر مریم سلیمی

خانم مهین بلوچی

خانم ندا دستیار

خانم سودابه احمدی دره سیما

خانم نسیبه سالاری

آقای دکتر باغچقی

آقای اسماعیل برخوری